Iyi nyandiko yerekana uburyo wahindura ijambo ry’ibanga kuri IremboGov, intambwe ku yindi.

Ibikenewe: 

  • Kuba ufite nomero ya telefone ikoreshwa mu Rwanda. 

  • Kuba ufite telefone yawe, hafi yawe.

Kurikiza aya mabwiriza yoroshye maze ubashe guhindura ijambo ry’ibanga:

  1. Jya kuri www.irembo.gov.rw maze ukande kuri Kwinjira. 

          2. Harahita hafunguka indi paji. Kanda kuri Wibagiwe ijambo ry’ibanga?

         3. Kurikiza izi ntambwe 3 kugira ngo ubashe guhindura ijambo ry’ibanga ryawe.

  1. Tanga nomero ya telefone: Shyiramo nomero yawe yo mu Rwanda maze ukande kuri Hindura Ijambo ry’ibanga. 

        b. Uroherezwa kode yo gusuzuma mu butumwa bugufi (SMS), maze ubyemeze: Shyiramo kode                        (OTP) woherejwe maze ukande kuri Emeza.

         c. Shyiramo Ijambo ry’ibanga rishya: Shyiramo ijambo ry’ibanga rishya maze ukande kuri Emeza ijambo ry’ibanga rishya

Ikaze muri IremboGov! Uroherezwa SMS y’Irembo irimo ijambo ry’ibanga rishya.