Iyi serivisi ifasha ba nyirubutaka guhererekanya uburenganzira ku butaka bwabo n'uwabuguze. Iyi serivisi ifasha ba nyir'ubutaka kugurana uburenganzira ku butaka bwabo. Iyi serivisi ifasha ba nyirubutaka guhererekanya uburenganzira ku butaka bwabo bishingiye ku cyemezo cy'urukiko. Iyi serivisi ifasha ba nyirubutaka guhererekanya uburenganzira ku butaka bwabo bishingiye ku mpano. Iyi serivisi ifasha ba nyirubutaka guhererekanya uburenganzira ku butaka bwabo bishingiye kw' izungura. Iyi serivisi ifasha ba nyir'ubutaka gutiza undi muntu ubutaka bwabo kugirango butangweho ingwate ku nguzanyo yasabye. Iyo dosiye imaze gutunganywa, uwasabye bamuha icyangombwa kimwemerera kugwatiriza ubutaka bwe. Iyi serivisi ifasha ba nyir'ubutaka kwandikisha ubutaka bwabo butabaruriwe igihe. Iyo dosiye imaze gutunganywa, uwasabye bamuha icyangombwa cy'ubutaka cyujuje ibyangombwa bisabya. Iyi serivisi ifasha ba nyir'ubutaka gukosoza amakuru mu gitabo cy'inyandiko z'ubutaka nk'indangamuntu, amazina ya nyirubutaka, abamuhagariye, n'ibindi. yi serivisi ifasha ba nyir'ubutaka gusaba isimbuzwa ry'inyandiko z'ubutaka zabo.